Tiggerfoundation.nl

     tiggerfoundation

 

Dhr / mevr:............................................................

Adres:....................................................................

Postcode & Woonplaats:........................................

Telefoon thuis:.......................................................

Telefoon mobiel:....................................................

Emailadres:............................................................

Paspoort / ID-kaart nummer..................................

 

startdatum opvang:..................................

inzake hond

Hond [naam en nummer tiggerfoundation]:

Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart de opvanger  opvang/pleegovereenkomst [model tiggerfoundation 0312] die hierbij is gevoegd en integraal deel uitmaakt van dit contract,te hebben gelezen en met de inhoud hiervan akkoord te gaan.

 

Handtekening:

.................................................

 

verplichtingen/verantwoordelijkheden opvang/pleeggezinnen [model Tiggerfoundation 032012] behorende bj het opvangcontract.

 1. Eigenaar van het dier blijft Tiggerfoundation.
 2. Het opvang/pleeggezin is voor de duur van de opvang aan te merken als houder/gebruiker.
 3. Gedurende de duur van de opvang is het opvang/pleeggezin wettelijk aansprakelijk voor welke schade dan ook,toegebracht door de hond tijdens de duur van de pleeg/opvang.Het opvang/pleeggezin verklaart hiervoor een WA verzekering te hebben afgesloten waarop de hond is meeverzekerd.
 4. Bemiddeling bij adoptie geschied altijd via TIGGERFOUNDATION .Een hond mag niet zonder schriftelijke toestemming van TIGGERFOUNDATION aan derden afgegeven worden.
 5. TIGGERFOUNDATION is gerechtigd de opvang/pleeghond op te halen voor adoptie/overplaatsing en in andere gevallen [volgens haar goeddunken] in goed overleg waarin TIGGERFOUNDATION leidend is in beslissingen.
 6. Het opvang/pleeggezin zorgt voor een goede verzorging van de hond.Hieronder wordt onder andere verstaan; voldoende goede voeding en drinkwater, adequate huisvesting, eventuele vachtverzorging, regelmatig ontwormen en ontvlooien en het minimaal 3 tot 4 keer per dag uitlaten van de hond.
 7. Het is niet toegestaan de hond in een [buiten]-kennel te houden of gebruik te maken van hondonvriendelijke hulpmiddelen zoals o.a. wurgbanden,slipkettingen,stroombanden,gentle leaders,halti's e.d.
 8. Indien het opvang/pleeggezin de hond buiten los laat lopen,dan komt de volledige verantwoordelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade voor rekening van het opvang/pleeggezin.
 9. Mocht de hond onverhoopt weggelopen zijn,dan dient dit zo snel mogelijk per telefoon aan TIGGERFOUNDATION gemeld te worden en het opvang/pleeggezin dient gelijk alle mogelijke inspanningen te leveren om de hond zo spoedig mogelijk terug te vinden.
 10. Dierenartskosten opvanghond komen voor rekening van TIGGERFOUNDATION onder voorwaarde dat hierover vooraf overleg met TIGGERFOUNDATION heeft plaatsgevonden.In geval van noodzakelijk medicatie/behandeling behoudt TIGGERFOUNDATION zich het recht voor om hier zelf in te voorzien en/of i.o.m.de dierenarts in het asiel te Benidorm een alternatieve,passense medicatie/behandeling voor te schrijven met als doel de kosten voor TIGGERFOUNDATION zoveel mogelijk te beperken.Resultaten van medische testen,röntgenfoto's,scan's e.e.moeten altijd gedeeld worden met TIGGERFOUNDATION zodat een second opinion door de dierenarts van het asiel te Benidorm mogelijk wordt gemaakt.
 11. Als een opvang/pleeghond tijdens de opvang een ongeluk krijgt doordat het opvang/pleeggezin niet volgens onze regels heeft gehandeld,zijn de medische kosten voor rekening van het opvang/pleeggezin.
 12. Het is niet toegstaan om een opvang/pleeghond zonder vooraf schriftelijjke toestemming van TIGGERFOUNDATION te euthanaseren,tenzij het een spoedgeval betreft.Neem in dit geval contact op met TIGGERFOUNDATION

Afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

U kunt het ondertekende contract per post verzenden aan:

Tiggerfoundation

p/a/ Anita van Bavel

Molenstraat 24

5014ND Tilburg.

Of een ingescande versie via email naar:

a.bavel@home.nl