Tiggerfoundation.nl

TIGGERFOUNDATION

 

Adoptiecontract

 

Voornaam&achternaam[+meisjesnaam…………………………………………..

 

Adres………………………………………………………………………………

 

Postcode…………………….  Woonplaats…………………………………….....

 

Telefoon…………………………………………………………………………...

 

E-mail……………………………………………………………………………..

 

Geboortedatum……………………………………………………………………

 

Legitimatie/rijbewijs/paspoort nr…………………………………………………

 

 

De adoptant verklaart met het ondertekenen van het contract en de adoptievoorwaarden met Tiggerfoundation het volgende te zijn overeengekomen

 

Adoptie van een hond

 

Naam  v/d/ hond [oude&nieuwe]…………………………………………………

 

Geschatte leeftijd………………………………………………………………….

 

Geslacht…………………………………………………………………………...

 

Kleur v/d/vacht……………………………………………………………………

 

Gesteriliseerd/gecastreerd…………………………………………………………

 

Chipnummer [word ingevuld bij aankomst in Nederland………………………...

 

 

Adoptant heeft bovenstaande begrepen en akkoord bevonden, en accepteert

 de voorwaarden van het contract.

 

 

 

Plaats…………………………… Naam adoptant…………..................................

 

Datum……………………………Handtekening adoptant……………………….

 

Handtekening gemachtigde  Tiggerfoundation………………………….

 

 

ADOPTIEVOORWAARDEN

 

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken,voor de jacht, races, dierproeven of voor zakelijke doeleinden.
 2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laat registreren in het paspoort.
 3. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan,hiervoor is de adoptant verantwoordelijk.,
 4. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren [NDG] door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website htt.//WWW.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts,de kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.
 5. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras,en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok,kennel of andere voorziening.
 6. De honden die geadopteerd worden zijn geënt ,gechipt hebben een reisdocument/paspoort ,de aansprakelijkheid van Tiggerfoundation voor eventuele ernstige lichamelijke gebreken,welke niet bekend waren op het moment van het tekenen van dit adoptiecontract,maar wel op dat moment aanwezig moeten zijn geweest,beperkt zich tot de tot terugname van de hond met restitutie van het adoptiebedrag.
 7. De stichting is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in Nederland,en wordt ontslagen voor verantwoordelijkheid..
 8. De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de stichting,mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond zal deze terug gaan naar de vereniging die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing .de adoptant zal tot het moment van herplaatsing de hond goed blijven verzorgen en zal de hond zelf weg brengen naar het opgegeven opvang/adoptiegezin in Nederland dat is opgegeven door de Tiggerfoundation,er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van het betaalde adoptiegeld,uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door Tiggerfoundation.
 9. euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden,de noodzaak van euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden,indien de hond door een andere reden ingeslapen moet worden is men verplicht eerst toestemming te vragen aan Tiggerfoundation ,de adoptant verplicht zichzelf om na het overlijden van de hond dit schriftelijk door te geven aan de vereniging ,dit vergezeld door een copie van de overlijdensverklaring  ondertekend door de behandelende dierenarts.
 10. Tiggerfoundation heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond ,en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in dit adoptiecontract.
 11. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de Tiggerfoundation.
 12. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen ,veranderingen moeten schriftelijk door de Tiggerfoundation worden afgegeven en indien het nodig is om de woorden van een paragraaf van dit contract te veranderen ,geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen in dit contract.

 

 

 

 

Datum……………………  handtekening adoptant

 

 

Plaats…………………….  ……………………………………

 

 

De somma van …………..[adoptiebedrag] is voldaan,

 

Handtekening gemachtigde Tiggerfoundation

 

……………………………………………….  

 

 

ADOPTIE
CONTRACT
10) Tier FOUNDATION heeft het recht een huisbezoek te doen, zowel voor als na de overdracht van de hond, en
kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden
indien men zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in dit adoptiecontract.
11) De adoptant is verplicht, in geval van verhuizing, dit via een adreswijziging door te geven aan de
Tier FOUNDATION.
12) Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen, veranderingen moeten schriftelijk door
deTier FOUNDATION worden afgegeven en indien het nodig is om de woorden van een paragraaf van dit contract
te veranderen, geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen
in dit contract. Afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
Adoptant heeft bovenstaande begrepen en akkoord bevonden, en accepteert de voorwaarden van het contract.

Datum: .................................................................................. Plaats: .........................................................................................
De somma van ....................................[adoptiebedrag] is voldaan
Naam: ............................................................................................................................................................................................
Handtekening: ...............................................................................................................................................................................
Handtekening gemachtigde Tiggerfoundation...............................................................................................................................